Regulamin1. Warunki korzystania z serwisu


1.1 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne. W serwisie nie ma ograniczenia wiekowego.
1.2 Utworzenie i korzystanie z konta jest dobrowolne i bezpłatne.
1.3 Procedura rejestracji oraz utworzenie konta następuje w chwili poprawnego wypełnienia formularza znajdującego się
   pod adresem http://gamespage.pl/zarejestruj. Umowa o świadczeniu usług zostaje zawarta na czas nieokreślony
   w chwili weryfikacji adresu e-mail i potwierdzenia rejestracji.
1.4 Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, jednak nie może go wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek
   czynności naruszających regulamin serwisu.
1.5 Zabronione jest korzystanie z cudzego konta oraz udostępnianie swojego konta innym osobom.
1.6 Administracja portalu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta lub dostępu do wybranych usług
   serwisu w przypadku wystąpienia zagrożenia konta bądź zagrożenia serwisu, oraz w przypadku złamania zasad
   regulaminu.
1.7 Zabronione jest wykorzystywanie konta do prowadzenia działań na szkodę użytkowników serwisu.
1.8 Akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia:

a) zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług oferowanych przez serwis,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administrację, przekazanych w formularzu
  rejestracyjnym, do celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości
  od Administracji oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
e) umieszczenie na koncie danych osobowych oraz informacji nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą


2. Dane osobowe


2.1 W chwili rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
   Administrację zgodnie z warunkami Polityki Ochrony Prywatności.
2.2 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administrację
   do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
2.3 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania
   oraz żądania ich usunięcia z bazy kont.
2.4 Obowiązkiem użytkownika jest aktualizowanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zmianie
   tych danych.
2.5 W przypadku wystąpienia u Administracji wątpliwości w sprawie zgodności danych podanych przez użytkownika
   w formularzu rejestracyjnym, uprawnia ją do:

a) Wezwania użytkownika do usunięcia lub zmiany niewłaściwych danych
b) Natychmiastowego zablokowania konta użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy

2.6 Zabronione jest podawanie cudzych danych osobowych i wykorzystywania jego wizerunku.


3. Zasady korzystania z serwisu


3.1 Zabrania się prowadzenia działań powodujących utrudnienie pracy serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań
   Administrator ma prawo do zablokowania konta.
3.2 Wszelkie materiały (elementy grafiki, układ i ich kompozycja i inne informacje) dostępne w serwisie GamesPage
   stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych. Zabronione jest ich kopiowanie i używanie bez zgody Administracji.
3.3 Loga, grafika i nazwy produktów nienależących do serwisu GamesPage mają charakter informacyjny i nie są
   wykorzystywane do celów komercyjnych.
3.4 Zabrania się uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej w inny sposób, niż udostępnia to portal.
3.5 Zawierając umowę z administratorem użytkownik zgadza się na:

a) przestrzeganie autorskich praw majątkowych należących do Administracji bądź innych użytkowników serwisu,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, przede wszystkim
  polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej
  zgody,
c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administracji, użytkowników i innych osób,


4. Blokada konta


4.1 Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta w przypadku, gdy uzna działania użytkownika za niewłaściwe,
   niezgodne z regulaminem, szkodzące serwisowi bądź innym użytkownikom.
4.2 Zarówno Administracja, jak i użytkownik mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
4.3 Rozwiązanie umowy polega na usunięciu konta użytkownika lub na jego zablokowaniu.
4.4 Użytkownik ma prawo odwołać się od nałożonej blokady konta w terminie 3 dni od zablokowania dostępu, jeśli uważa
   ją za niesłuszną lub zbyt surową.
4.5 Zabrania się podszywania się pod innego użytkownika lub członka Administracji.
4.6 Konto użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte przez:

a) nieprzestrzeganie regulaminu,
b) podejmowania przez użytkownika działań prowadzących do szkód w działaniu serwisu bądź na szkodę innych
  użytkowników,
c) umieszczanie na koncie treści niezgodnych z regulaminem,
d) podszywanie się pod innego użytkownika bądź członka Administracji.


5. Treści i materiały


5.1 GamesPage umożliwia publikowanie różnych rodzajów treści i materiałów, takich jak reklamy, obrazki, informacje
   o produkcie, dane użytkownika itp.
5.2 Zabronione jest publikowanie treści i materiałów niezgodnych z przeznaczeniem serwisu.
5.3 Zabronione jest używanie wulgaryzmów, słów oraz zwrotów uznawanych za obraźliwe.
5.4 Umieszczając wszelkiego rodzaju treści i materiały użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, nie naruszają praw
   autorskich i osobistych, oraz, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści odnoszących się
   do tych osób.
5.5 Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy. Niedozwolone jest umieszczanie treści
   i materiałów w charakterze pornograficznym i erotycznym, ukazującym przemoc, nienawiść, wulgarność i dyskryminację
   obrażającą godność innych osób.
5.6 Administracja zastrzega sobie prawo do edycji bądź usunięcia treści i materiałów niezgodnych z regulaminem serwisu.
5.7 Użytkownik ma prawo zgłosić treści i materiały niezgodne z regulaminem, które umieścił inny użytkownik portalu.
5.8 Zabrania się kopiowania i wykorzystywania w celach własnych treści i materiałów udostępnionych przez innych
   użytkowników bez ich zgody.


6. Prezentacja


6.1 Użytkownik ma prawo wystawić do 5 prezentacji we wszystkich działach łącznie.
6.2 Użytkownik ma prawo raz w miesiącu zagłosować na daną prezentację według swojej opinii.
6.3 Zabronione jest wystawianie prezentacji niezgodnych z danym działem.
6.4 Zabronione jest wystawianie innych treści i materiałów w prezentacjach niedotyczących tematu serwisu.
6.5 Administracja zastrzega sobie prawo do edycji, przeniesienia, bądź usunięcia prezentacji, jeśli ta nie jest zgodna
   z danym działem lub tematem serwisu, powtarza się lub gdy narusza regulamin serwisu, oraz do czasowego
   lub stałego zablokowania konta użytkownika.
6.6 Użytkownik ma prawo do wystawienia obrazków i treści zgodnie z generatorem prezentacji. Użytkownik nie może
   w żaden sposób przekraczać limitów nałożonych w generatorach prezentacji.
6.7 Prezentacja powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników.
6.8 Informacje zawarte w opisie prezentacji mogą dotyczyć wyłącznie tematu danej prezentacji.
6.9 Zabronione jest głosowanie na daną prezentację częściej niż raz w miesiącu z wykorzystaniem obejść, luk na stronie
   lub innych sposobów.
6.10 Użytkownik ma prawo do edycji bądź usunięcia własnej prezentacji przez panel użytkownika.
6.11 Zabronione jest kilkukrotne wystawianie tej samej prezentacji, lub kilku różnych prezentacji na ten sam temat.


7. Portfel


7.1 Korzystanie z portfela jest dobrowolne. Nie jest on warunkiem do możliwości korzystania z serwisu.
7.2 Portfel można doładować na dwa sposoby (Przelew, SMS).
7.3 Waluty z portfela nie można w żaden sposób przelewać na konta innych użytkowników, ani wypłacać.
7.4 Waluta w portfelu nie jest dokładnym odzwierciedleniem prawdziwego złotego. Jest to waluta wirtualna przeliczana
   zgodnie ze stawkami uwzględnionymi w formularzu doładowującym.
7.5 Zabronione jest handlowanie walutą serwisu z innymi użytkownikami lub osobami niekorzystającymi z serwisu za realne
   pieniądze.
7.6 Doładowanie portfela nie gwarantuje braku blokady konta w przypadku łamania regulaminu przez użytkownika.
7.7 Użytkownik nie może żądać żadnych roszczeń w przypadku zablokowania konta z własnej winy.
7.8 Doładowanie portfela następuje za pośrednictwem Płatności Online (SMS) oraz Transferuj (Przelew).
7.9 Administracja nie odpowiada za błędnie wysłany kod SMS, tytuł przelewu. W celu odzyskania pieniędzy użytkownik
   może zwrócić się do usługodawcy odpowiadającego za daną formę płatności.


8. Reklamy


8.1 Użytkownik ma prawo do wykupienia reklam bez limitu, znajdujących się po prawej stronie serwisu oraz w konkretnych
   działach.
8.2 Wykupienie reklamy jest dobrowolne. Nie jest ona warunkiem do możliwości korzystania z serwisu.
8.3 Użytkownik ma prawo wykupić reklamę czasową znajdującą się po prawej stronie serwisu w celu promowania
   dowolnego produktu bądź strony, z wyjątkiem:

a) treści pornograficznych, dyskryminujących, wulgarnych, zawierających przemoc i innych wymienionych w punkcie:
  Treści i materiały,
b) serwisów o podobnym bądź takim samym temacie jak GamesPage,
c) treści dozwolonych dla osób od 18 roku życia.

8.4 Reklamy czasowe w poszczególnych kategoriach mogą zawierać treści jedynie zgodne z przeznaczeniem działu.
   Zabronione jest umieszczanie reklam na inny temat.
8.5 Reklamę można wykupić za pomocą wirtualnego portfela na określony czas.
8.6 Administracja zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia reklamy w przypadku, gdy narusza ona regulamin
   serwisu bądź jest jej zdaniem nieodpowiednia lub niestosowna.
8.7 Wykupując reklamę po prawej stronie serwisu oraz w konkretnej kategorii użytkownik zgadza się na rotacyjne
   jej wyświetlanie.


9. Konto Premium


9.1 Wykupienie konta premium jest dobrowolne. Nie jest ono warunkiem do możliwości korzystania z serwisu.
9.2 Konto premium umożliwia wyróżnienie własnej prezentacji w rankingu ogólnym, oraz w danej kategorii. Obejmuje
   ono wszystkie wystawione przez użytkownika prezentacje.
9.3 Konto premium umożliwia również dostawienie własnego banneru do prezentacji, który będzie wyświetlany wraz
   z prezentacją w rankingu ogólnym i w konkretnej kategorii.


10. Odpowiedzialność


10.1 Serwis GamesPage ma charakter informacyjny. Administracja udziela jedynie miejsce na wystawienie własnej oferty.
   Za umieszczone w nim treści i materiały odpowiada użytkownik, który je opublikował.
10.2 Administracja nie odpowiada za problemy wynikające z umieszczonych przez użytkownika treści i materiałów.
10.3 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane awarią sprzętu
   lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet w przypadku utraty danych.
10.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z serwisu wynikającą z dokonywania
   zmian i ulepszeń w systemie.
10.5 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych
   użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.
10.6 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników.
10.7 Administracja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niej przez inne osoby roszczeń związanych
   z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie
   użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
10.8 Administracja nie odpowiada za utratę konta użytkownika, istniejących reklam, prezentacji oraz wirtualnej waluty
   w przypadku, gdy utrata nastąpiła z winy użytkownika.


11. Postanowienia końcowe


11.1 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny.
11.2 W przypadku zmiany w regulaminie zostanie on niezwłocznie poprawiony.
11.3 Warunkiem do korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu wraz z wprowadzonymi zmianami.
11.4 Nieakceptacja regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i blokadą lub usunięciem konta użytkownika.
11.5 Regulamin wchodzi w życie wraz z umieszczeniem go na stronie serwisu.
11.6 Nieznajomość regulaminu przez użytkownika nie zwalnia z jego przestrzegania.


Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas.